Portrait of Vyacheslav Ivanovich Zof by Yury Annenkov [s.d.]